Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa 73

im. Laureatów Nagrody Nobla


E-dziennik

---------------------

Projekty edukacyjne

*G*A*L*E*R*I*A*

NASZE FILMY Z YOUTUBE

FILM PROMOCYJNY

 

  

Samuel Nascimento w Gimnazjum 63


 

 

Współpraca z Uczelniami i aktywizacja zawodowa

 

 

 

Logowanie

UWAGA UCZNIOWIE !   

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym dla  uczniów gimnazjów przez UM Poznania i KM Policji.

„ŻYJĘ AKTYWNIE ZDROWO I BEZPIECZNIE”

Termin nadsyłania prac do dnia – 15 maja  2016 r.

 

Celem konkursu jest twórcze przedstawienie przez uczniów swoich przemyśleń na temat problematyki zapobiegania przestępczości, patologiom, uzależnieniom oraz zdrowego                i aktywnego trybu życia.

 

*        Jeden twórca (lub grupa twórców – do 3 osób tylko w przypadku zgłoszenia filmu profilaktycznego) może nadesłać na konkurs więcej niż jedną pracę.

*        Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem, a w przypadku gdy twórcami jest grupa uczniów powinny być wpisane imiona i nazwiska wszystkich uczniów tworzących grupę, dodatkowo należy też podać wiek uczestników, klasę, nr i adres szkoły.

*        Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi                                            i nieprzedstawianymi nas innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w regulaminie.

   -       Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

 -   Nagrody główne zostaną przyznane w następujących kategoriach:

ü  Komiks /1,2,3/ miejsce

ü  Fotografia /1,2,3/ miejsce

ü  Film /1,2,3/ miejsce

Wszyscy zainteresowani powyższym konkursem proszeni są o poinformowanie o tym pedagoga szkolnego.

Prace konkursowe składamy najdalej do 9 maja 2016 roku u pedagoga szkolnego. 

WYMAGANIA KONKURSOWE 

Prace konkursowe powinny spełniać następujące wymagania: 

a) powinny dotyczyć jednej z następujących kategorii:

ü  problematyki zapobiegania przemocy, w tym przemocy w rodzinie, uzależnieniom, cyberprzemocy, przestępczości nieletnich;

ü  problematyki prewencji kryminalnej w zakresie zapobiegania rozbojom, bójkom, oraz kradzieżom kieszonkowym, samochodowym, mieszkaniowym oraz zjawiskom patologii społecznych tj. żebractwo, sekty, subkultury itp.

ü  promowania zdrowego i aktywnego trybu życia;

       b)prace powinny być wykonane w następujących technikach:

·         Film profilaktyczny– maksymalnie 10 minut (nośnik DVD);dozwolone formaty plików : avi, mov, lub mpeg. Praca powinna być przygotowana do odtworzenia w standardowych odtwarzaczach zainstalowanych w systemie Windows XP.

·         Komiks Profilaktyczny – maksymalnie 15 stron A-4, dostarczony  w wersji papierowej oraz na nośniku CD

· Fotografia (rozmiar maksymalny 70x50cm, minimalny 30x20cm, dostarczona w wersji papierowej oraz na nośniku CD (dowolna ilość)

*        Każda praca powinna zawierać następujące dane:

ü  tytuł pracy

ü  imię i nazwisko autora

ü  wiek

ü  nr szkoły i klasy do której uczeń uczęszcza

ü  zgodę rodziców na wzięcie udziału w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz.U.Nr 133, poz.833)

*        Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw, w ramach publikacji(też elektronicznych), udostępniane osobom trzecim itp. Nadsyłając pracę na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez organizatora.

*        Prace będą oceniane pod względem merytorycznym i artystycznym.

*        Kryteriami oceny będą:

ü  zgodności doboru tematu pracy z problematyką zapobiegania przemocy, uzależnieniom, promowaniem zasad prewencji kryminalnej oraz zdrowego i aktywnego trybu życia

ü  walory profilaktyczne

ü  oryginalność

*        Nagradzani będą autorzy najlepszych prac. Laureatami konkursu będą osoby (lub grupy osób) w ramach każdej kategorii. W kategorii film nagradzane będą oddzielnie poszczególne 3 kategorie.

 

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 73 Rights Reserved.